60-годишен юбилей на Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика" при Философски факултет на Софийския университет

Св. Климент Охридски“

 

През 2013 г. се навършиха 60 години от създаването на катедра „Библиотекознание и библиография“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и 20 г. от възстановяването на съвременната специалност „Библиотечно-информационни науки“. За тържественото отбелязване на юбилея се разработи разгърната програма още през декември 2012 г. Решено беше, кулминацията на тържествата да бъде на празника на Философски факултет, провеждан традиционно в третия четвъртък на месец май в навечерието на Празника на българската просвета, култура и славянската писменост 24 Май.

Юбилеят на Катедрата беше отбелязан и с поредица от издания.

Идеята на колегията на Катедрата, бе честванията да бъдат посветени на нейните основатели, бивши и настоящи ръководители и членове, докторанти и студенти, както и на всички колеги и приятели от библиотеките в страната. Традициите в преподаването на библиотечно-информационните науки, съхранени и пренесени във времето са основата върху, която Катедрата изгражда учебните си програми през годините, като ги съчетава със съвременните тенденции в БИН-образованието.

Първите празнични събития се проведоха през месец май, в изпълнената с много вълнения и ентусиазъм „Национална библиотечна седмица“. Съвпадението на тържествата на Катедрата и тези на ББИА не бе търсено умишлено. Но така, в една и съща седмица, се проведоха различни инициативи, водени от мисълта за миналото, настоящето и бъдещето на библиотечното образование, библиотечната професия и библиотеките в България. Юбилейните чествания съвпаднаха и с традиционно провежданата Международна Еразъм седмица в Катедрата с гост-преподаватели от чужбина, организирана от гл.ас. д-р Илко Пенелов.

На 15 май 2013 г. се проведе Студентска научна конференция. Научен ръководител на конференцията беше проф. д. изк. Симеон Недков. За подбора и консултирането на докладите отговорността бе поверена на ас. Стоян Котов, който съвместно с ас. Петър Миладинов организираха цялостното протичане на конференцията. Участие взеха общо двадесет и трима студенти, от които 6 докторанти, 5 студенти от първи курс, 3 студента от втори курс, 8 студенти от трети курс и 5 студенти от четвърти курс. Докладите бяха много разнообразни и обхващаха интересни теми от сферата на библиотекознанието, библиотечното образование и квалификация, музеезнанието и информационните технологии.

В програмата присъстваха задълбочени научни разработки, свързани с различни аспекти от библиотечните и информационните науки, представени от докторантите на Катедрата: за ролята на обществената библиотека в Нидерландия за интеграцията на имигрантите (Димитър Русков); институционалният читател в България 1878 -1944 г. (Поли Муканова); оценка на дейността на българските обществени библиотеки в условията на новата информационна среда (Петя Толева); кариерното развитие на служителите в българските библиотеки – реалност и перспективи (Ели Попова); модели за обработка на мета-информация (Любен Пенковски) и реалната виртуалност (Петър Миладинов).

Участието на студентите от първи и втори курс, непосредствено след теоретичните доклади на докторантите показа, че независимо от началния етап на обучение и професионална ориентация, те са заредени с много позитивно отношение, свежи и новаторски идеи, самочувствие и самокритичност и желание да преоткрият себе си в тази специалност. По-голямата част от докладите на първокурсниците и второкурсниците бяха посветени на теми, свързани с музеезнанието, тъй като тези студенти са участници в Студентския научно-изследователски клуб „Виртуален музей“ към Катедрата.

Студентите от трети и четвърти курс представиха пред аудиторията теми, които са провокирали техния интерес през последните години на обучението им. В презентациите им се откроиха техните гледни точки по различни теми от библиотечната практика – детското четене, иновативните услуги в библиотеките и новата роля на библиотеките в глобалното общество, дигитализацията, библиотеките към затворите и др. Студентите представиха и възможностите за придобиване на нови умения и знания и допълнителна професионална подготовка чрез програма „Еразъм“ и Международните летни студентски училища (ISSS), които се провеждат вече двадесет години и в които Катедрата участва активно.

Креативността на участниците в избора на теми и презентирането на идеите им бе впечатляваща. Организаторите и участниците ентусиазирано заговориха за „следващата студентска конференция догодина“, което само по себе си говори за положителния резултат от проведеното мероприятие.

Основните юбилейни прояви се състояха на 16 май и започнаха с откриването на Юбилейна изложба посветена на 60-годишнината на Катедрата в Университетската библиотека „Св. Кл. Охридски“. В организирането на изложбата бяха вложени много усиля и желание да се отдаде почит към първоучителите акад. Стоян Аргиров и проф. Тодор Боров, поставили началото на библиотечното образование в Алма Матер, към проф. Ани Гергова, с чиито усилия се възстановява специалността „Библиотечно-информационни науки“, към първите преподаватели в Катедрата, нейните ръководители и всички членове на преподавателския състав през последните двадесет години.

Изложбата бе открита от директора на Университетската библиотека д-р Анна Ангелова. Думата бе дадена на доц. д-р Нина Шуманова, подготвила сценария и идейния проект на изложбата. Във витрините, поставени във фоайето на библиотеката, можеха да се видят емблематични трудове и публикации на преподавателския състав на Катедрата през годините, групирани по научни направления, снимков материал, по-важни международни инициативи, студентско творчество. Цялостната визия на изложбата бе допълнена от интерактивна презентация.

Кулминацията на юбилейните прояви беше Академичното тържество посветено на юбилея на Катедрата, което се състоя в Аулата на Софийския университет. Сред официалните гости бяха: г-жа Синика Сипила – Президент на Международната федерация на библиотечните асоциации (ИФЛА) за периода 2013 – 2015; проф. Улрике Шомер и проф. Ролф Хюпер от Университета по приложни науки и изкуства, гр. Хановер, Германия; Декана на Философския факултет на СУ – проф. д-р Димитър Денков; проф. д-р Боряна Христова – Директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“; Доц. Елена Степанова и доц. Наталия Меркуриева – Декан на Факултета по документални комуникации на Института за изкуства и култура, гр. Орел, Русия; г-жа Снежана Янева – Председател на Българската библиотечно-информационна асоциация.

Тържеството беше открито от ръководителя на Катедрата проф. д. изк. Симеон Недков. Приветствие към Катедрата бе поднесено от г-жа Синика Сипила, която сподели добрите си впечатления от България и българските й колеги. Поздравителни адреси бяха поднесени от проф. Боряна Христова, г-жа Снежана Янева и редица библиотеки от страната.

Доц. д-р Татяна Янакиева поднесе на аудиторията задълбочения и обширен доклад „Трансформации в концепциите за развитие на академичното библиотечното образование в България“, чрез който направи обстоен преглед на промените през, които е преминала подготовката на библиотечни специалисти в България. Отбелязани бяха тенденциите, които се открояват през годините и които Катедрата следва, за да бъде в синхрон със съвременните изисквания към академичното библиотечно образование.

Следващият акцент в програмата бе изказването на проф. д.ф.н. Ани Гергова – „Какъв беше „стартът“ на самостоятелнатаспециалност Библиотечно-информационни науки в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Със своя неподражаем стил и присъщ вдъхновяващ патос, проф. Гергова „преведе“ аудиторията през изминалите двадесет години от дейността на Катедрата и апелира към запазване духът и добрите традиции в нея.

В академичното тържество беше включено представяне на четири специално подготвени за юбилейните чествания издания:

Първото издание „Юбилеен сборник на катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ беше анонсирано от неговия научен редактор - доц. д-р Нина Шуманова.

Второто представено издание беше Сборник със статии на членове на Катедрата на английски език. Негов съставител е проф. д-р Александър Димчев.

Третото издание, подготвено за юбилейните чествания беше сборника на проф. д-р Ал. Димчев – „TO LIBRARIES, WITH LOVE. The Library-Information Policy of Bulgaria. 1989–2013“, което е посветено, както самият съставител споделя на: „вярата и уважението към библиотечната институция.

Последно в представянето, но не последно по значимост, беше юбилейното издание на списание „Библиотека“ (бр. 2-3), което бе подготвено в чест на доц. д-р Нина Шуманова. Катедрата взе решение именно в тази празнична година да отдаде полагащото се внимание и благодарност за дългогодишната всеотдайна работа на доц. Шуманова. В сборното издание взеха участие 19 автори, с 18 статии в различни идейни направления, с основен акцент към научната информация и бибилографското и информационното обслужване, в които доц. Шуманова развива научните си разработки и посвещава академичната си кариера.

С уважение и благодарност за сътрудничеството през годините, ръководителят на Катедрата връчи грамоти на колеги от библиотеките-партньори на катедрата, на дългогодишни приятели, бивши преподаватели, съмишленици и поддръжници.